1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv zavoda:
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO,
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel.: 07 / 393 55 87
Faks: 07 / 393 55 84

Odgovorna uradna oseba:
Ravnateljica:
Jasmina Rastoder Kafol, univ. dipl. soc.
Tel.: 07 / 393 55 85

Elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda


Kratek opis delovnega področja zavoda:
področje vzgoje in izobraževanja bivanje v dijaškem domu; dijaki in študentje druge nastanitve za krajši čas prehrana

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Sedež:
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO,
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel.: 07 / 393 55 87
Faks: 07 / 393 55 84

Organigram zavoda:
Pedagoško-strokovni sektor:

vzgojitelji VS srednja šola
drugi strokovni sodelavci (svetovalna delavka, knjižničarka)

Gospodarsko-upravni in računovodski sektor:
 1. uprava:
  • ravnateljica,
  • računovodja
  • knjigovodja
  • poslovni sekretar
 2. tehnična služba:
  • hišnik
  • čistilka
  • perica
  • vratar
  • nočni varnostnik
 3. kuhinja:
  • vodja
  • gospodinjec
  • kuharice
  • pomočnice

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij


Pristojna oseba:
Ravnateljica: Jasmina Rastoder Kafol, prof.,
Tel.: 07 / 393 55 85
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)


Notranji predpisi:
Sklep o ustanovitvi zavoda

Državni predpisi:

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


Predlogi predpisov:

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Seznam strateških in programskih dokumentov:
Letni delovni načrt s finančnim načrtom

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
volitve v svet zavoda
postopek imenovanja ravnatelja
postopek sprejema v dijaški dom

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ


Seznam evidenc:
evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Seznam zbirk:
/

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije janega značaja


Sklopi informacij:
/

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Neposreden dostop:
dostop preko spletnega mesta
fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja

Dostop na podlagi posebne zahteve:
neformalna zahteva
formalna zahteva

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA


Cenik (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


 • informacije o vpisu v dijaški dom
 • informacije o prostih mestih v dijaškem domu
 • informacije o pogojih bivanja