Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO,
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel.: 07 / 393 55 87

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica:
Jasmina Rastoder Kafol, univ. dipl. soc.

Elektronski naslov:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

področje vzgoje in izobraževanja bivanje v dijaškem domu; dijaki in študentje druge nastanitve za krajši čas prehrana

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Sedež:
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO,
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel.: 07 / 393 55 87

Organigram zavoda:

Pedagoško-strokovni sektor:

vzgojitelji VS srednja šola
drugi strokovni sodelavci (svetovalna delavka, knjižničarka)

Gospodarsko-upravni in računovodski sektor:

 1. uprava:
  • ravnateljica,
  • računovodja
  • knjigovodja
  • poslovni sekretar
 2. tehnična služba:
  • hišnik
  • čistilka
  • perica
  • vratar
  • nočni varnostnik
 3. kuhinja:
  • vodja
  • gospodinjec
  • kuharice
  • pomočnice

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ravnateljica: Jasmina Rastoder Kafol, univ. dipl. soc.
Elektronski naslov: jasmina.rastoder.kafol@dsd-nm.si 

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Sklep o ustanovitvi zavoda

Notranji predpisi:

Register predpisov RS
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS št. 75/06)
Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih (UL RS št. 76/03, 89/03, 61/05, 100/07, 67/08)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5 UL RS št. 16/07, 36/08)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS št. 42/02, 103/07)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, UL RS št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08)
Zakon o javnih naročilih (ZJN-UPB1 UL RS št.  36/04)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-UPB1 UL RS št. 94/07)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2 UL RS št. 51/06)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07, 65/08)
Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99)

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

Predlogi predpisov

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt s finančnim načrtom

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

volitve v svet zavoda
postopek imenovanja ravnatelja
postopek sprejema v dijaški dom

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc:

evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

/

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije janega značaja

Sklopi informacij:

/

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:

dostop preko spletnega mesta
fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja

Dostop na podlagi posebne zahteve:

neformalna zahteva
formalna zahteva

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA

Cenik (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • informacije o vpisu v dijaški dom
 • informacije o prostih mestih v dijaškem domu
 • informacije o pogojih bivanja

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Skip to content